قوانین دوستی بوک :

شبکه اجتماعي دوستی بوک به عنوان يک سايت ايراني و با تبعيت از قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده است . کساني که مايل به عضويت در اين سايت هستند با قبول قوانين و تمامي شرايط توافقنامه که در ذيل آمده است در اين سايت ثبت نام مي کنند و مي توانند از امکانات آن استفاده نمايند. کليه محتواي اين سايت توسط کاربران درج شده است و مدیران آن هيچ مسئوليتي نسبت به آن ها ندارد.

اعضاء نبايد اطلاعاتي را که فکر ميکنند حساس هستند برروي اينترنت قرار دهند. شبکه اجتماعی دوستی بوک مسئوليت سوء استفاده از اين اطلاعات را نمي پذيرد . آدرسهاي ايميل شما براي عموم قابل مشاهده نيست و فقط توسط اشخاصي که شما آنها را به عنوان دوستتان به ليست اضافه کرده ايد در دسترس خواهد بود. ما ايميل شما را به هيچ شخص يا گروه يا شرکت ديگري فاش نميکنيم . اطلاعات اعضاء به غير از آن قسمت از اطلاعات که بطور معمول توسط نرم افزار سايت قابل ديدن ميباشد ، محرمانه نگهداري ميشود . اعضاء مجاز به انتشار اطلاعات محرمانه مملکتي ، اطلاعات محرمانه اشخاص ديگر ، مطالب نفرت آميز، پورنو ، غير اخلاقي و غير قانوني برروي اين سايت نيستند . تحت هيچ شرايطي شبکه اجتماعی دوستی بوک مسئول خسارتهاي وارده در اثر اعتماد و اتکا به اطلاعات قرار گرفته روي اين سايت يا انتقال يافته توسط اين سايت نميباشد. همچنين شبکه اجتماعی دوستی بوک مسئوليتي را در مورد از بين رفتن اطلاعات قرار گرفته روي اين سايت نمي پذيرد

طراحی و توسعه : نیاز دیزاین